Centrum pro rodinu
Valašské Meziříčí z. s.

MENU

Čl. 1

Název a sídlo spolku

1. Název : Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí z.s. (dále jen CPR)

2. Sídlo : Zašová 44, 756 51 Zašová

 

Čl. 2

Status spolku

1. CPR je dobrovolný, nezávislý spolek, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je založen na dobu neurčitou.

Čl. 3

Cíl, poslání a formy činnosti CPR

1. Cílem činnosti CPR je morální, duchovní a kulturní obnova rodiny, upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.

2. Posláním CPR je zejména:

 • připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství
 • pomáhat manželům (rodičům, osamělým rodičům, aj.) v prevenci i zvládání možných krizových stavů v rodině
 • nabízet plnohodnotné prožívání volného času dětem, mládeži, rodinám a seniorům
 • zajišťovat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců
 • poskytovat vzdělávání
 • usilovat o vytváření vhodných podmínek pro život rodin v obcích a městech

3. Těchto cílů chce CPR dosáhnout zejména:

 • organizováním přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou a sociální problematiku
 • vytvářením vzdělávacích a volnočasových interaktivních projektů pro organizované i neorganizované skupiny dětí a mládeže
 • pomocí při zakládání a zřizování klubů maminek, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských aktivit zaměřených na rodinu
 • organizováním volnočasových pobytů pro rodiny a jejich jednotlivé členy
 • organizováním pravidelných setkávání mužů z regionu a dalších aktivit na podporu mužství a otcovství
 • vyhledáváním spolupracovníků, jejich vzděláváním a průběžným doškolováním
 • propagací své činnosti - manželské, rodinné a sociální problematiky ve sdělovacích prostředcích
 • pořádáním benefičních akcí
 • spoluprací s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi

 

Čl. 4

Členství

1. Členem CPR mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se ztotožňují s cílem a posláním organizace, a to bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2. členství ve spolu je dvojí: aktivní a přispívající.

Členové aktivní:

3. O přijetí za člena CPR rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze.

4. Členství v CPR zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, zánikem spolku.

5. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a poslání CPR.

Členové přispívající:

6. Členem CPR se stávají na základě písemné přihlášky.

7. Členství v CPR zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení, úmrtím člena, zánikem spolku, neplacením ročních příspěvků po písemné výzvě do 3 měsíců.

Seznam členů:

8. Předseda je povinen vést seznam členů, který obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a e- mailovou adresu.

9. Seznam je k nahlédnutí v sídle CPR.

10. Bývalý člen obdrží na svou žádost písemné potvrzení, že byly údaje o jeho osobě ze seznamu vymazány. Namísto zemřelého člena mohou o to požádat manžel/ka, dítě nebo rodič.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Aktivní člen CPR má právo:

a) účastnit se a podílet se na činnosti CPR

b) být pravidelně informován o dění v organizaci a účastnit se členské schůze

c) obracet se na orgány CPR s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

d) člen má právo volit a být volen do orgánů sdružení

Má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy

b) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, kněží jsou od placení příspěvků osvobozeni

c) účastnit se členské schůze a svou nepřítomnost písemně omluvit

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno organizace

e) účastnit se a podílet se na činnosti CPR

Přispívající člen má právo:

a) účastnit se a podílet se na činnosti CPR

b) být pravidelně informován o dění v organizaci

c) písemně požádat o změnu členství na aktivní

Má povinnosti zejména:

a) dodržovat stanovy

b) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno organizace

d) účastnit se a podílet se na činnosti CPR

Členský příspěvek

Výši členského příspěvku stanoví členská schůze vždy na následující kalendářní rok.

 

Čl. 6

Orgány CPR

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze

b) předseda

c) místopředseda

d) revizní komise

 

Čl. 7

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem CPR.

2.. Členskou schůzi svolává předseda nebo místopředseda CPR podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

3. Pozvání musí být předsedou nebo místopředsedou rozesláno nejméně 2 týdny předem e-mailem nebo dopisem.

4. Požádá-li o to nejméně polovina členů organizace, svolá předseda do dvou měsíců od doručení žádosti mimořádnou členskou schůzi.

5. Každá řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň ¼ členů.

6. Členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů organizace. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.

7. Členskou schůzi řídí předseda CPR nebo jím pověřený předsedající členské schůze.

8. Členská schůze projednává a schvaluje:

 • volí předsedu a místopředsedu
 • návrhy změn platných stanov
 • zprávu o činnosti CPR za uplynulý rok
 • roční účetní uzávěrku
 • plán činnosti a rozpočet na následující rok
 • rozhoduje o přijetí a vyloučení členů

9. Členská schůze volí a odvolává předsedu, místopředsedu a členy revizní komise.

10. Členská schůze má pravomoc rozhodnout o ukončení činnosti organizace, a to za podmínek uvedených v čl. 13, bod 2.

 

Čl. 8

Předseda a místopředseda

1. Předseda zastupuje CPR navenek vůči jiným právním subjektům, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

2. Svolává členskou schůzi a připravuje její program.

3. Připravuje návrhy pro členskou schůzi a provádí její usnesení, zajišťuje hospodaření CPR a stará se o získávání finančních prostředků.

4. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

5. Předseda a místopředseda jsou voleni na 1 rok, po ukončení funkčního období mohou být voleni opakovaně.

 

Čl. 9

Statutární zástupci spolku

1. Statutárním zástupcem sdružení je předseda a místopředseda.

2. Statutární zástupci jednají navenek samostatně.

 

Čl. 10

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a jiných organizačních norem spolku, usnesení a rozhodnutí členské schůze a výkonného výboru.

2. Revizní komise je volena členskou schůzí z členů CPR na období 1 roku. Členové revizní komise, kterým skončí funkční období, mohou být voleni opakovaně..

3. Revizní komise je tříčlenná a v jejím čele stojí předseda, kterého si členové komise volí ze svého středu.

4. Kontrolu provádí revizní komise nezávisle na ostatních orgánech sdružení dle svého vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční uzávěrky hospodaření.

5. O kontrolní činnosti pořizuje revizní komise zápisy, s nimiž je seznamován předseda. Jednou ročně podává zprávu o své činnosti a výsledcích členské schůzi.

 

Čl. 11

Finanční prostředky, majetek a hospodaření CPR

1. Finanční prostředky CPR jsou tvořeny členskými příspěvky, dary a dotacemi. Jsou uloženy na vlastním účtu u peněžního spolku a v pokladně. Právo nakládat s účtem mají statutární zástupci CPR, případně jimi pověřená (zmocněná) osoba.

2. CPR k naplňování svého poslání a cílů spravuje a užívá vlastní majetek, získaný nákupem, dědictvím nebo formou sponzorských příspěvků a darů.Za stejným účelem může na základě pronájmu rovněž spravovat nebo užívat majetek jiných subjektů. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány sdružení.

3. Hospodaření CPR zajišťuje předseda a jednou ročně předkládá účetní uzávěrku členské schůzi.

4. Hospodaření CPR probíhá podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

Čl. 12

Změny stanov

1. Stanovy CPR se mohou změnit pouze rozhodnutím členské schůze, pokud pro navrženou změnu hlasovaly nejméně 3/5 přítomných členů CPR.

 

Čl. 13

Zánik spolku

1. CPR zaniká - dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze. Pravomoc rozhodnout o ukončení činnosti CPR má jen členská schůze, a to nejméně 3/5 hlasů přítomných členů za předpokladu, že byla řádně svolána s uvedením toho, že má být jednáno o návrhu ukončení činnosti.

2. Zaniká-li CPR dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání, o ukončení činnosti organizace a rozhodne také o dalším nakládání s jejím majetkem.

 

Čl. 14

Závěrečné ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí dne 27.11.2015.

 

Zdenka Bořutová

předseda 

 

Ing. Iva Hrubá

místopředseda

Sms služba

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Valašské Meziříčí z. s.

Adresa: Zašová 44, 756 51 Zašová

Telefon: +420 733 741 636

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Návštěvnost

Právě přítomno: 17 hostů a žádný člen

Děkujeme za podopru

 


CBGImpex

Kovář

logo-vahala

 

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvalasskemezirici@ado.cz